۱٫ اندازه گیری و محاسبه کلیه شاخص های بهره وری ـ مالی و اقتصادی عمومی و اختصاصی به صورت آنلاین و بر پایه وب

۲٫ استخراج عوامل ریشه ای موثر و ارائه راهکارهای مناسب و موثر برای حل مسائل بهره وری و اقتصادی

۳٫ راه اندازی چرخه کامل بهره وری بر اساس مدل مدیریت بهره وری سرآمد

۴٫ مطالعات اقتصادی خرد و کلان بر اساس نیازهای موجود سازمان ها

۵٫ شبیه سازی تغییرات قیمت ها، نهاده های تولید، شرایط کسب و کار و بررسی نتایج حاصله