۱٫ طراحی و استقرار نظامهای اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود شاخص های مربوط به نتایج برداشتی و عملکردی مشتریان

۲٫ ارائه خدمات بهینه کاوی و مقایسه عملکرد ( ملی و بین المللی) در حوزه مشتریان