۱٫ طراحی و استقرار نظامهای اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود شاخص های مربوط به نتایج برداشتی و عملکردی جامعه

۲٫ ارائه خدمات بهینه کاوی و مقایسه عملکرد (ملی و بین المللی) در حوزه نتایج جامعه و محیط زیست