۱- برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

۲- نظام کارمند یابی

۳- انتخاب و استخدام

۴- نظام جانشین پروری

۵- کاراهه شغلی

۶- نظام بازخورد گیری از کارکنان

۷- نظام ارزیابی عملکرد

۸- نظام آموزش و توسعه ISO 10015

۹- نظام ارتباط سازمانی (طراحی و توسعه کانالهای ارتباطی)

۱۰- نظام مشارکت کارکنان (نظام پیشنهادها)

۱۱- نظام پاداش

۱۲- توسعه نظام کارگروهی (Team Work & CFT)

۱۳- نظام حقوق و دستمزد

۱۴- نظام ایمنی و بهداشت کارکنان OHSAS 18001

۱۵- ارزیابی ۳۶۰ درجه تحت وب و آنلاین