بسته های مشاوره ای در حوزه های زیر ارایه می گردد:

حوزه استراتژی

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

حوزه رهبری

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

مدیریت شراکتهای خارجی

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

حوزه منابع انسانی

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

مدیریت ساختمان، تجهیزات و مواد  

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

مدیریت مالی

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

مدیریت اطلاعات و دانش

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید )

مدیریت تکنولوژی

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

طراحی و اسقرار نظامهای بازاریابی

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

طراحی و استقرار نظامهای بهبود فرآیندها با ابزارهایی نظیر

( برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

تولید تحویل و خدمات پس از فروش

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

طراحی محصولات و خدمات

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

حوزه نتایج مشتریان

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

مدیریت روابط با مشتری

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

حوزه نتایج جامعه

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

حوزه نتایج کارکنان

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

مشاوره های بهره وری ـ مالی ـ اقتصادی

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

حوزه نتایج کلیدی

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

ارائه راه حل هایIT

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)

مشاوره های کیفیت و تعالی سازمانی

(برای مشاهده جزئیات کلیک کنید)