امروزه تکنولوژی به عنوان مهمترین مزیت رقابتی، مورد توجه کشورهای پیشرفته و اغلب کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است و سیاست ها توسعه تکنولوژی های موجود می باشد. در حال حاضر، تعداد بنگاه های اقتصادی متکی به تکنولوژی که توانسته اند از رقبای خود پیشی بگیرند رو به افزایش است و این در حالیست که تکیه بر منابع طبیعی و نیروی کار ارزان، دیگر تضمینی بر موفقیت اقتصادی بنگاه ها نیست. صنایع صرف نظر از محصول یا خدمتی که ارائه می دهند، حتی مشخصات صنعتی که در آن به فعالیت مشغول هستند (رقابتی یا غیر رقابتی و باتکنولوژی بالا و یا پایین)، نیاز به تکنولوژی و مدیریت علمی آن دارند “نظام مدیریت تکنولوژی” ابزاری است به منظور اطمینان از اخذ تصمیمات درست در زمینه تکنولوژی و همچنین خلق ثروت از طریق تبدیل قابلیت های تکنولوژیک این صنایع. در همین راستا مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد، به عنوان یکی از معدود شرکت های توانمند در زمینه خدمات تخصصی تکنولوژی، خدمات مشاوره و آموزش در محور های ذیل را ارائه می نماید:


– مشاوره طراحی فرآیند مدیریت نوآوری
– مشاوره مدیریت فناوری و دارایی های فکری
– مشاوره مدیریت دانش و اطلاعات
– مشاوره انتقال، بومی سازی و تجاری سازی فناوری
–  آینده پژوهی، ارزیابی و پیش بینی فناوری
– خودارزیابی با مدل ملی فناوری و نوآوری