ارائه خدمات توانمندسازی و مشاوره کسب و کار به صورت حضوری در محل کارفرما و یا تلفنی شامل مشاوره و همراهی در موارد زیر :

۱) طراحی و ایجاد ساختار هیات مدیره بر اساس نظام حکمرانی شرکتی حرفه ای

۲) طراحی و ایجاد کمیته حسابرسی داخلی و فعال نمودن آن

۳) طراحی و ایجاد کمیته مدیریت ریسک و فعال نمودن آن  

۴) طراحی و ایجاد کمیته انتصابات و فعال نمودن آن

۵) طراحی و ایجاد گزارش دهی های دوره ای به هیات مدیره با هدف ایجاد امکان مدیریت و نظارت حرفه ای

۶) طرح ریزی و ایجاد ساختارسازمانی

۷) بهبود فرآیندهای کسب و کار