مرحله اول بررسی مسائل بنگاه و تهیه برنامه بهبود بنگاه است و مرحله دوم اجرای برنامه بهبود در بنگاه می باشد.

الف) عارضه یابی عمیق و کمک به اجرای پروژه های بهبود

عارضه يابي عمیق به معناي درك عارضه، تحليل علل وجودي عارضه و ريشه يابي و يافتن مهم ترین علل بروز عارضه، به علاوه ارائه راه حل های عملی در قالب منشور پروژه های بهبود از طريق به كارگيري روش هاي علمي تحقيق و مشاوره  است. حركت بهبود و توسعه در يك سازمان زماني صحيح و اثر بخش خواهد بود كه با شناخت درست و واقعي نقاط قوت و نقاط ضعف فعلي يك سازمان و فرصت ها و تهديدهاي محيطي آن آغاز شود. فهم و درك مناسب، معتبر و قابل اتكاي يك سازمان نيازمند يك مدل و چارچوب مفهومي صحيح، علمي و منسجم است و بدون وجود چنين مدلي، نتايج بررسي و شناخت، معتبر و قابل دفاع نخواهد بود. نتیجه فرایند عارضه یابی عمیق فهرست الویت بندی شده مشکلات اساسی و مهم بنگاه مورد بررسی و در نهایت تعریف پروژه هایی برای بهبود وضعیت فعلی بنگاه و رسیدن به وضع مطلوب می باشد. 

شرح فرآیند انجام کار

کلیه بنگاه های صنعتی که متقاضی اجرای طرح عارضه یابی عمیق جهت اجرای پروژه های بهبود می باشند، پس از ثبت نام در سایت IPC.co.ir متقاضی رسمی اجرای این طرح محسوب خواهند شد که پس از انتخاب پیمانکار عمومی مورد قبول مدیریت طرح و انعقاد قرارداد، پروژه عارضه یابی عمیق به مدت سه ماه اجرا خواهد شد و سپس پروژه های بهبود نسبت به فرآیندهای عارضه یابی مبنای قراردادهای بعدی خواهد بود که مطابق شرح خدمات و مفاد قرارداد با کمک پیمانکار عمومی اجرا خواهد شد.

ب) عارضه یابی سریع و پرداخت تسهیلات برای رفع مشکلات

عارضه يابي سریع به معناي درك عارضه، تحليل علل وجودي عارضه و يافتن مهم ترین علل بروز عارضه و در نهایت ارائه پیشنهادات از طريق به كارگيري روش هاي علمي تحقيق و مشاوره در مدت زمان کوتاه(دوهفته) است. حركت بهبود و توسعه در يك سازمان زماني صحيح و اثر بخش خواهد بود كه با شناخت درست و واقعي نقاط قوت و نقاط ضعف فعلي يك سازمان و فرصت ها و تهديدهاي محيطي آن آغاز شود. فهم و درك مناسب، معتبر و قابل اتكاي يك سازمان نيازمند يك مدل و چارچوب مفهومي صحيح، علمي و منسجم است و بدون وجود چنين مدلي، نتايج بررسي و شناخت، معتبر و قابل دفاع نخواهد بود نتیجه فرایند عارضه یابی سریع فهرست مشکلات اساسی و مهم بنگاه مورد بررسی و در نهایت پیشنهاد هایی برای رفع آن ها است. 

شرح فرآیند انجام کار

کلیه بنگاه های صنعتی متوسط و کوچک که متقاضی اجرای طرح عارضه یابی سریع می باشند، پس از ثبت نام در سایتIPC.co.ir  متقاضی رسمی اجرای این طرح محسوب خواهند شد که پس از تعیین مشاور مورد تایید  توسط مدیریت طرح و انعقاد قرارداد مطابق ضوابط تعیین شده در سایت، پروژه عارضه یابی سریع به مدت یک هفته اجرا خواهد شد.