طرح سام (سامانه ارتقا مدیریت)

طرح سام به عنوان يك كانال اصلي براي استفاده واحد هاي صنعتي از ديگر تسهيلات حمايتي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد. این طرح از طرف اين وزارت خانه جهت كمك به واحد هاي صنعتي متقاضی در هر استان بوده و با عارضه یابی و شناخت مشکلات بنگاه ها توسط تيم هاي تخصصي مشاوره ای در زمینه مدیریت و فنی مهندسی شروع و با اجرای طرح های بهبود بر اساس نتایج شناخت و عارضه یابی ادامه می یابد.

لذا این طرح در هر بنگاه در دو مرحله انجام می شود. مرحله اول بررسی مسائل بنگاه و تهیه برنامه بهبود بنگاه است و مرحله دوم اجرای برنامه بهبود در بنگاه می باشد.

خدمات این سامانه شامل موارد زیر می باشد:

۱

عارضه یابی عمیق و کمک به اجرای پروژه های بهبود

۵۰% از هزینه طرح عارضه یابی به صورت بلاعوض

کمک به پرداخت وام بدون سقف برای اجرای پروژه های بهبود به همراه یارانه بهره وام

۲

عارضه یابی سریع و پرداخت تسهیلات برای رفع مشکلات

 

۶۰% از هزینه طرح عارضه یابی به صورت بلاعوض

کمک به پرداخت وام دو ساله تا سقف یکصد و پنجاه میلیون تومان به همراه یارانه بهره وام

 

 

الف) عارضه یابی عمیق و کمک به اجرای پروژه های بهبود

عارضه يابي عمیق به معناي درك عارضه، تحليل علل وجودي عارضه و ريشه يابي و يافتن مهم ترین علل بروز عارضه، به علاوه ارائه راه حل های عملی در قالب منشور پروژه های بهبود از طريق به كارگيري روش هاي علمي تحقيق و مشاوره  است. حركت بهبود و توسعه در يك سازمان زماني صحيح و اثر بخش خواهد بود كه با شناخت درست و واقعي نقاط قوت و نقاط ضعف فعلي يك سازمان و فرصت ها و تهديدهاي محيطي آن آغاز شود. فهم و درك مناسب، معتبر و قابل اتكاي يك سازمان نيازمند يك مدل و چارچوب مفهومي صحيح، علمي و منسجم است و بدون وجود چنين مدلي، نتايج بررسي و شناخت، معتبر و قابل دفاع نخواهد بود. نتیجه فرایند عارضه یابی عمیق فهرست الویت بندی شده مشکلات اساسی و مهم بنگاه مورد بررسی و در نهایت تعریف پروژه هایی برای بهبود وضعیت فعلی بنگاه و رسیدن به وضع مطلوب می باشد. و پس از عارضه یابی عمیق و تعریف منشور پروژه های بهبود، دولت با کمک نظام بانکی تسهیلات مورد نیاز برای تامین بخش عمده ای از هزینه اجرای طرح های بهبود را بصورت وام به همراه یارانه بهره وام به بنگاه های مورد نظر پرداخت خواهد کرد. تا تحت مشورت و نظارت پیمانکار عمومی، پروژه های بهبود را اجرا نماید.

شرح فرآیند انجام کار

کلیه بنگاه های صنعتی که متقاضی اجرای طرح عارضه یابی عمیق و دریافت تسهیلات جهت اجرای پروژه های بهبود می باشند مطابق فرآیند زیر پس از ثبت نام در سایت IPC.co.ir متقاضی رسمی اجرای این طرح محسوب خواهند شد که پس از انتخاب پیمانکار عمومی مورد قبول مدیریت طرح و انعقاد قرارداد مطابق راهنمای قرار داده شده در سایت، پروژه عارضه یابی عمیق به مدت سه ماه اجرا خواهد شد و سپس پروژه های بهبود نسبت از فرآیندهای عارضه یابی مبنای قراردادهای بعدی سه جانبه خواهد بود که پس از تامین بخش عمده منابع مورد نیاز توسط بانک، مطابق شرح خدمات و مفاد قرارداد با کمک پیمانکار عمومی اجرا خواهد شد.

 

ب) عارضه یابی سریع و پرداخت تسهیلات برای رفع مشکلات

عارضه يابي سریع به معناي درك عارضه، تحليل علل وجودي عارضه و يافتن مهم ترین علل بروز عارضه و در نهایت ارائه پیشنهادات از طريق به كارگيري روش هاي علمي تحقيق و مشاوره در مدت زمان کوتاه(دوهفته) است. حركت بهبود و توسعه در يك سازمان زماني صحيح و اثر بخش خواهد بود كه با شناخت درست و واقعي نقاط قوت و نقاط ضعف فعلي يك سازمان و فرصت ها و تهديدهاي محيطي آن آغاز شود. فهم و درك مناسب، معتبر و قابل اتكاي يك سازمان نيازمند يك مدل و چارچوب مفهومي صحيح، علمي و منسجم است و بدون وجود چنين مدلي، نتايج بررسي و شناخت، معتبر و قابل دفاع نخواهد بود نتیجه فرایند عارضه یابی سریع فهرست مشکلات اساسی و مهم بنگاه مورد بررسی و در نهایت پیشنهاد هایی برای رفع آن ها است. پس از انجام عارضه یابی سریع و مشخص شدن راهکارهای پیشنهادی برای رفع علل بروز عارضه ها، دولت با کمک نظام بانکی تسهیلات تا سقف یکصد و پنجاه میلیون تومان وام به همراه یارانه بهره وام، به بنگاه های عارضه یابی شده برای رفع مشکلات تعیین شده خواهد داد.

شرح فرآیند انجام کار

کلیه بنگاه های صنعتی متوسط و کوچک که متقاضی اجرای طرح عارضه یابی سریع و دریافت وام تا سقف  150 میلیون تومان می باشند مطابق فرآیند روبرو پس از ثبت نام در سایتIPC.co.ir  متقاضی رسمی اجرای این طرح محسوب خواهند شد که پس از تعیین مشاور مورد تایید  توسط مدیریت طرح و انعقاد قرارداد مطابق ضوابط تعیین شده در سایت، پروژه عارضه یابی سریع به مدت یک هفته اجرا خواهد شد.