انتصاب مصطفی بغدادی به عنوان دبیر انجمن مدیریت فناوری و نوآوری

دکتر مصطفی بغدادی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد، پس از بررسی های انجام شده به اتفاق آرا هیات مدیره انجمن، بعنوان دبیر انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران منصوب گردید.