۱٫ سیستم های مدیریت تولید نظیر  JIT ، LEAN ،CMM، SPR

۲٫ طرحریزی ابزارهای کیفیت نظیر SQC، DOE،QFD

۳٫ سیستم خدمات پس از فروش