۱٫ مدیریت زنجیره تامین (SCM)     

۲٫ نظرسنجی از تامین کنندگان و شرکاء

۳٫ طراحی نظام ارزیابی، ارتقاء و قدردانی از تامین کنندگان