۱٫ سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

۲٫ مدیریت دانش (Knowledge Management)

۳٫ مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001

۴٫ برنامه جامع فناوری اطلاعات (IT Master Plan)

۵٫ طراحی و توسعه سیستم جامع اطلاعاتی (Total System)

۶٫ طراحی و استقرار نظام نظرسنجی از کاربران IT))