۱. عارضه یابی

۲٫ نظام مدیریت فرآیندها  (BPM &  BPI – BPR)

۳٫ استقرار سیستم های مدیریت کیفیت : ISO9001:2015، ISO/TS16949:2009

،ISO/TS29001:2007 ISO17025،HACCP ،ISO22000 ،GMP & GDP

۴٫ طرحریزی ابزارهای بهبود فرآیندها:  TRIZ،۶Sigma، Kaizen،  FMEA، الگوبرداری (Benchmarking)