۱٫ مطالعه امکان سنجی (F.S)

۲٫ مطالعه و تحقیقات بازار جهت تعیین سهم و کشش بازار

۴٫ استقرار نظام مدیریت بهره وری

۵٫ ساماندهی نظام شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)

۶٫ ارزیابی و ممیزی عملکرد فرآیندها (Process Audit)

۷٫ ارائه خدمات بهینه کاوی و مقایسه عملکرد (ملی و بین المللی) در حوزه شاخص های کلیدی عملکرد