۱٫ طراحی و استقرار نظامهای اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود شاخص های مربوط به نتایج براشتی و عملکردی کارکنان

۲٫ ارائه خدمات بهینه کاوی و مقایسه عملکرد (ملی و بین المللی) در حوزه کارکنان