۱- تعیین سبک رهبری

۲- کانون  ارزیابی و توسعه مدیران

۳- طراحی کانالهای ارتباطی رهبران با ذینفعان سازمان

۴- طراحی ساختار سازمانی با رویکرد فرآیندگرایی

۵- ارزیابی اثربخشی جاری سازی ارزش های سازمانی

۶- طراحی و توسعه نظام تحول در سازمان با رویکرد مدیریت تغییر

۷- طراحی و استقرار نظام ارزیابی اثربخشی کانال های ارتباطی رهبران با ذینفعان

۸- تدوین و تسری بیانیه های استراتژیک (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)

۹- طراحی داشبورد مدیریت

۱۰- ارزیابی اثربخشی رفتار رهبران

۱۱- تحلیل ریسکهای غیر مالی و شناسایی محرکهای تغییر