۱- برنامه ریزی استراتژیک

۲- جاری سازی با رویکرد BSC

۳- برنامه ریزی و بودجه بندی عملیاتی

۴- نظام ارزیابی پیشرفت برنامه های عملیاتی و شاخصهای متوازن

۵- نظام مطالعات استراتژیک و بروز رسانی استراتژیک

۶- نظام اشاعه و ارزیابی آگاهی استراتژیک