۱٫ طراحی و توسعه نرم افزار های تحت وب

۲٫ طراحی و توسعه سامانه های اندازه گیری، محاسبه شاخص و نمایش بصورت بر خط

۳٫ طراحی و اجرای نظام نظرسنجی و گزارش دهی تحت وب

۴٫ طراحی و شبیه سازی فرآیندها با استفاده از نرم افرازهای تخصصی مدیریت فرآیند شامل: 

تعریف ورودی های فرآیند

تعریف مراحل فرآیند

تعریف خروجی های فرآیند

تعریف مشتریان فرآیند

تعریف شاخص های اثربخشی و کارایی و بهره وری فرآیند