۱٫ خود ارزیابی براساس مدل جایزه ملی کیفیت ایران (INQA)و مدل اروپایی تعالی سازمانی (EFQM)

۲٫ طراحی نقشه راه کیفیت و تعالی سازمانها

۳٫ نظارت بر اجرای پروژه های بهبود بر اساس منطق رادار

۴٫ توسعه فرهنگ کیفیت و تعالی در سطوح مختلف سازمانی با هدف مدیریت تغییر