محمد امین کرمی

من کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم بهره وری هستم ، همکاری با گروه را از سال ۹۱ آغاز کردم و در حوزه های مختلف از جمله مرکز رتبه بندی اتاق ایران، مرکز مدیریت بهره وری ایران، شبکه بهینه کاوی ایران فعالیت داشته و هم اکنون در شبکه بهینه کاوی ایران فعالیت می نمایم.