اتمام ممیزی خارجی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت در اتاق بازرگانی اردبیل

تیم پارسیان هوشمند سرآمد که در سال ۹۶ موفق به پیاده سازی کامل سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل شده بود، در سال جاری نیز به منظور اجرای پروژه نگهداری و پشتیبانی از سیستم مدیریت کیفیت طرح ریزی شده، در حال ارایه خدمات به این مجموعه می باشد،که درنیتجه آن ممیزی نهایی مراقبتی دوره اول در ۸ اردیبهشت ماه ۹۸ در اتاق اردبیل برگزار شد و پیرو گزارش حاصل از آن گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت اخذ شده، برای سال جاری نیز تمدید گشت.