ولید تحویل و خدمات پس از فروش

 


1. سیستم های مدیریت تولید نظیر  JIT ، LEAN ،CMM، SPR

2. طرحریزی ابزارهای کیفیت نظیر SQC، DOE،QFD

3. سیستم خدمات پس از فروش