مشاوره های کیفیت و تعالی سازمانی

1. خود ارزیابی براساس مدل جایزه ملی کیفیت ایران (INQA)و مدل اروپایی تعالی سازمانی (EFQM)

2. طراحی نقشه راه کیفیت و تعالی سازمانها

3. نظارت بر اجرای پروژه های بهبود بر اساس منطق رادار

4. توسعه فرهنگ کیفیت و تعالی در سطوح مختلف سازمانی با هدف مدیریت تغییر