مشاوره های بهره وری ـ مالی ـ اقتصادی

1. اندازه گیری و محاسبه کلیه شاخص های بهره وری ـ مالی و اقتصادی عمومی و اختصاصی به صورت آنلاین و بر پایه وب

2. استخراج عوامل ریشه ای موثر و ارائه راهکارهای مناسب و موثر برای حل مسائل بهره وری و اقتصادی

3. راه اندازی چرخه کامل بهره وری بر اساس مدل مدیریت بهره وری سرآمد

4. مطالعات اقتصادی خرد و کلان بر اساس نیازهای موجود سازمان ها

5. شبیه سازی تغییرات قیمت ها، نهاده های تولید، شرایط کسب و کار و بررسی نتایج حاصله