مدیریت مالی

 

 

1. مدیریت ریسک منابع مالی

2. نظام گزارش گیری

3. قیمت تمام شده

4. بودجه بندی عملیاتی

5. استقرار نظام قیمت / بهای تمام شده در واحدهای تولیدی- صنعتی / خدماتی

6. استقرار نظام مدیریت بر هزینه

7. تدوین نظام جامع مالی

8. استقرار نظام کنترلهای داخلی و گزارشات مالی

9. طرح ریزی نظام بودجه و کنترل هزینه

10. ارائه خدمات مشاوره در زمینه های بیمه و  مالیات