مدیریت شراکتهای خارجی

 

 

1. مدیریت زنجیره تامین (SCM)     

2. نظرسنجی از تامین کنندگان و شرکاء

3. طراحی نظام ارزیابی، ارتقاء و قدردانی از تامین کنندگان