مدیریت ساختمان، تجهیزات و مواد

 

1. مدیریت محیط زیست ISO 14001

2. مدیریت مواد (برنامه ریزی تولید )

3. نگهداری و تعمیرات TPM

4. مدیریت لجستیک

5. مدیریت امنیت دارائی ها (مدیریت ریسک)

6. مدیریت انرژی  EN 16000

7. 5S

8. مدیریت انبار

9. مسئولیت های اجتماعی سازمان (CSR)

10. طرح ریزی سيستم مديريت يکپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست HSE

11. ارگونومی

12. مدیریت ضایعات و پسماند