مدیریت روابط با مشتری

 

 

1. نظام بازخورد گیری از مشتری (نظر سنجی از مشتریان)

2. مدیریت ارتباط با مشتری CRM