مدیریت اطلاعات و دانش

 

 

1. سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

2. مدیریت دانش (Knowledge Management)

3. مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001

4. برنامه جامع فناوری اطلاعات (IT Master Plan)

5. طراحی و توسعه سیستم جامع اطلاعاتی (Total System)

6. طراحی و استقرار نظام نظرسنجی از کاربران IT))