دوره های آموزشی

 

 

 

رديف

نام دوره

کد دوره

مدت دوره

 
 

 

دوره های مدل های تعالی سازمانی – EFQM و INQA

 

 

 

1

آشنایی با مدل های تعالی سازمانی و مدل ارزیابی EFQM

E-01

2 روز

 

2

آشنایی با مدل های تعالی سازمانی و مدل ارزیابی INQA

EI-01

1 روز

 

3

دوره خود ارزیابی سازمانی براساس مدل EFQM

E-02

2 روز

 

4

دوره خود ارزیابی سازمانی براساس مدل INQA

EI-02

2 روز

 

5

دوره تربیت ارزیاب اروپایی براساس مدل EFQM

E-03

3 روز

 

6

دوره تربیت ارزیاب براساس مدل INQA

EI-03

2 روز

 

7

دوره آموزشی تدوین اظهارنامه  براساس مدل EFQM

E-04

2 روز

 

8

دوره آموزشی تدوین اظهارنامه  براساس مدل INQA

EI-04

2 روز

 

9

 رهبری از دیدگاه EFQM و INQA

E-05

1روز

 

10

طرح ریزی  مسیرسر آمدی

E-06

2 روز

 

11

کلید درک منطق RADAR

E-08

2 روز

 

12

برنامه ریزی استراتژیک از دیدگاه EFQM و INQA

E-09

1روز

 

13

 مدیریت منابع اانسانی از دیدگاه EFQM و INQA

E-10

2 روز

 

14

 مدیریت شرکا از دیدگاه EFQM و INQA

E-11

1روز

 

15

 مدیریت مالی از دیدگاه EFQM و INQA

E-12

1روز

 

16

 مدیریت تجهیزات و مواد از دیدگاه EFQM و INQA

E-13

1روز

 
17

 مدیریت دانش از دیدگاه EFQM و INQA

E-14

1روز

 
18

 مدیریت فرآیندی از دیدگاه EFQM و INQA

E-15

1روز

 
19

 مدیریت ارتباط با مشتریان از دیدگاه EFQM و INQA

E-16

1روز

 
20

مدیریت مسئولیت اجتماعی از دیدگاه EFQM و INQA

E-17

1روز

 
21

کارگاه تعیین سبک و افزایش اثربخشی رهبری

E-18

2 روز

 
22

دوره آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM 2013

E-19

1 روز

 

 

دوره های مدیریت عملکرد –  Performance Measurement

 

 

1

مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان

B-01

2 روز

2

استقرار چرخه بهره وری

B-02

2 روز

4

الگو برداری از بهترینها  Benchmarking

B-04

1 روز

5

عارضه یابی سازمانی

B-05

2 روز

 

 

دوره های مدیریت استراتژیک – Strategic Management

 

 

1

مدیریت استراتژیک

S-01

2 روز

2

ارزیابی عملکرد سازمانی مطابق روش برگه امتیازی متوازن BSC

S-02

2 روز

 

 

دوره های مدیریت پروژه – Project Management

 

 

1 مدیریت پروژه حرفه ای بر اساس استاندارد PMBOK 2012 PM-01 12 روز
2 کارگاه اصول و فرآیندهای تدوین WBS در پروژه ها PM-02 1 روز
3 مدیریت منابع انسانی پروژه ها PM-03 1 روز
4 دفتر مدیریت پروژه حرفه ای در سازمان PMO PM-04 1 روز
5 فرآیند خاتمه پروژه و ثبت درس آموخته ها PM-05 1 روز
6 اخلاق حرفه ای در مدیریت پروژه PM-06 1 روز
7 برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای PM-07 3 روز
8 مدیریت ریسک پروژه ها PM-08 3 روز
9 سمینار مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی OPM3 PM-09 1 روز
10 مدیریت ارزش کسب شده EVM PM-10 2 روز
11 مدیریت کیفیت پروژه بر مبنای ISO 10006:2003 PM-11 2 روز
12 آشنایی با مدیریت سبد پروژه ها PM-12 1 روز
13 چرخه عمر مدیریت پروژه PM-13 2 روز
14 آشنایی با مدیریت طرح پروژه ها PM-14 1 روز
15 آشنایی با مدل ملی تعالی پروژه PEM PM-15 1روز
16 استاندارد پیاده سازی مدیریت پروژه سازمانی OPM PM-16 2 روز
17 مدیریت تغییر در سازمان ها PM-17 2 روز
18 آنالیز کسب و کار پروژه PBA PM-18 2 روز
19 آشنایی و آمادگی برای آزمون استاندراد ICB PM-19 4 روز
20 دوره مدیریت پروژه براساس استاندارد PRINCE2 Foundation PM-20 4 روز
21 آشنایی با سنجه ها، شاخص های کلیدی عملکرد و نشانگرهای مدیریت پروژه PM-21 2 روز
22 برگزاری کارگاه های برنامه ریزی پروژه PM-22 3 روز
23 آشنایی با نرم افزار Primavera Risk Analysis Pertmaster PM-23 3 روز
24 کارگاه آشنایی با نرم افزار کنترل پروژه MSP 2010 PM-24 3 روز
25 کارگاه آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه به وسیله نرم افزار Primavera PM-25 4 روز
 

 

دوره های سیستم مدیریت کیفیت، ایمنی، محیط زیست – HSE, QMS, EMS, HSMS

1

آشنایی با مبانی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 9000:2015

I-01

1 روز

2

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 9001:2015

I-02

3 روز

3

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 19011:2011

I-03

2 روز

4

سیستم های یکپارچه مدیریت IMS

I-04

2 روز

5

تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای OHSAS18001:2007

I-05

3 روز

6

تشریح الزامات سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای ISO14001:2015

I-06

3 روز

7

دوره آموزشی کیفیت در خدمات

I-07

2 روز

8

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 9001:2015

I-08

3 روز

9 دوره آشنایی با تغییرات و تفاوت های استاندارد ISO 9001:2008 و ISO 9001:2015 I-09 1 روز
 

 

 

 

 

 

دوره های تخصصی در حوزه مدیریت – General Management

 

 

1

مدیریت فرآیندهای سازمانی

G-01

2 روز

2

ارزیابی اثربخشی و کارایی فرآیندهای سازمانی

G-02

2 روز

3

 برنامه ریزی  و ارزیابی اثربخشی آموزشها بر اساس استاندارد  ISO 10015

G-03

1 روز

 

 

دوره های مدیریت مالی – Financial Management

 

 

1

مبانی مدیریت ریسک مالی

F-01

3 روز

2

مبانی مهندسی مالی

F-02

3 روز

 

 

دوره های مدیریت تکنولوژی- Technology Management

   
1 مدیریت تکنولوژی از دیدگاه EFQM و INQA Tech- 01 1 روز
2 مدیریت تکنولوژی Tech- 02 2 روز
3 مبانی و مفاهیم مدیریت نوآوری Tech- 03 1روز
4 آشنایی با مبانی و مفاهیم و تئوری های خلاقیت و نوآوری Tech- 04 1 روز
5 تدوین نقشه راه استراتژی فناوری در سازمان Tech- 05 2 روز
6 دوره آموزشی مدیریت فناوری و نوآوری Tech- 06 2 روز