طراحی و اسقرار نظامهای بازاریابی

 

 

1. پژوهش بازار

2. تدوین و توسعه استراتژی بازار

3. تبلیغات و فروش

4. طرح ریزی نظام مدیریت برند(Brand Management)