طراحی محصولات و خدمات

1. طرح کنترل محصولات (APQP+QP)

2. طرح ریزی  DFMEA

3. توسعه محصولات جدید (NPD)

4. طراحی و استقرار نظام ها و مدلهای خلاقیت و نوآوری

5. طراحی و استقرار نظام های تحقیق و توسعه