دومین جلسه کمیسیون فنی استاندارد ملی مدیریت نوآوری

در ادامه جلسات کمیسیون های اولیه، فنی و نهایی تدوین هفت استاندارد ملی مدیریت نوآوری، چهارشنبه 1 شهریور ماه 1396، دومین جلسه کمیسیون فنی مربوط به قسمت یک این استانداردها ( نظام مدیریت نوآوری )، به همت شبکه مدیریت نوآوری ایران و به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.