حوزه نتایج کلیدی

1. مطالعه امکان سنجی (F.S)

2. مطالعه و تحقیقات بازار جهت تعیین سهم و کشش بازار

4. استقرار نظام مدیریت بهره وری

5. ساماندهی نظام شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)

6. ارزیابی و ممیزی عملکرد فرآیندها (Process Audit)

7. ارائه خدمات بهینه کاوی و مقایسه عملکرد (ملی و بین المللی) در حوزه شاخص های کلیدی عملکرد