حوزه نتایج کارکنان

 

1. طراحی و استقرار نظامهای اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود شاخص های مربوط به نتایج براشتی و عملکردی کارکنان

2. ارائه خدمات بهینه کاوی و مقایسه عملکرد (ملی و بین المللی) در حوزه کارکنان