حوزه منابع انسانی

 

 

1- برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

2- نظام کارمند یابی

3- انتخاب و استخدام

4- نظام جانشین پروری

5- کاراهه شغلی

6- نظام بازخورد گیری از کارکنان

7- نظام ارزیابی عملکرد

8- نظام آموزش و توسعه ISO 10015

9- نظام ارتباط سازمانی (طراحی و توسعه کانالهای ارتباطی)

10- نظام مشارکت کارکنان (نظام پیشنهادها)

11- نظام پاداش

12- توسعه نظام کارگروهی (Team Work & CFT)

13- نظام حقوق و دستمزد

14- نظام ایمنی و بهداشت کارکنان OHSAS 18001

15- ارزیابی 360 درجه تحت وب و آنلاین