حوزه رهبری

1- تعیین سبک رهبری

2- کانون  ارزیابی و توسعه مدیران

3- طراحی کانالهای ارتباطی رهبران با ذینفعان سازمان

4- طراحی ساختار سازمانی با رویکرد فرآیندگرایی

5- ارزیابی اثربخشی جاری سازی ارزش های سازمانی

6- طراحی و توسعه نظام تحول در سازمان با رویکرد مدیریت تغییر

7- طراحی و استقرار نظام ارزیابی اثربخشی کانال های ارتباطی رهبران با ذینفعان

8- تدوین و تسری بیانیه های استراتژیک (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)

9- طراحی داشبورد مدیریت

10- ارزیابی اثربخشی رفتار رهبران

11- تحلیل ریسکهای غیر مالی و شناسایی محرکهای تغییر