حوزه استراتژی

 

1- برنامه ریزی استراتژیک

2- جاری سازی با رویکرد BSC

3- برنامه ریزی و بودجه بندی عملیاتی

4- نظام ارزیابی پیشرفت برنامه های عملیاتی و شاخصهای متوازن

5- نظام مطالعات استراتژیک و بروز رسانی استراتژیک

6- نظام اشاعه و ارزیابی آگاهی استراتژیک