انتشار کتاب استاندارد بین المللی” 45001 ISO/DIS “برای اولین بار در ایران

پیش نویس استاندارد بین المللی45001 ISO/DIS برای اولین بار در ایران در پاییز 1396 به چاپ رسید.

این کتاب با همت و ترجمه دکتر نوید خبیری (عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد) و همکاری آقایان علی قنادان حسن رمضانی،غلامحسین حسینی و با حمایت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار منتشر شد.

این استاندارد در حوزه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می باشد و از سایر رویکردهای عمومی سیستمهای مدیریتی از قبیل استانداردهایISO9001 و ISO14001 تبعیت می کند، با هدف جایگزینی استاندارد OHSAS18001 معرفی و ارایه شده است.

همچنین این استاندارد به منظور کاربرد در مقاصد آموزشی و ترویج فرهنگ مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تدوین شده است.

ویرایش نهایی این استاندارد که به عنوان مرجع اصلی برای این ترجمه استفاده شده است، هم اکنون در سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در مرحله انتشار می باشد.